Browsing: giai thoại thiền

Công án - Giai thoại
0

Cái lưỡi biết nói năng, một lời có thể làm hưng nước, cũng có thể làm mất nước, đó là biết hay không biết vận dụng cái lưỡi thôi. Có người dùng cái lưỡi tạo tội nghiệp. Có người cái lưỡi dịu dàng như hoa sen, có người nói bậy như gai góc…

Công án - Giai thoại
0

Triệu Châu chẳng phải keo kiệt không cho gậy, chỉ là không muốn tú tài cãi bướng xin gậy. Nhất là cho tú tài một tát: “Ta đánh ông như không đánh”. Đó là cảnh cáo người học thiền mà không ngộ thiền…

Công án - Giai thoại
0

Thế nào là Đầu Tử? Dầu! Dầu! Củi, gạo, dầu, muối là chỗ thân thiết trong cuộc sống hàng ngày, đó chính là pháp mạch chính yếu của thiền sư Đầu Tử…

Công án - Giai thoại
0

Thiền Sư Trí Nhàn nói kệ “Nghèo không có đất cắm dùi”, đó là Như Lai Thiền không chấp một vật. Sau đó nói “Chớp mắt thấy y” đó là Tổ Sư Thiền hoạt bát, nhướng mày chớp mắt đều là Thiền…

Công án - Giai thoại
0

Bổn phận là nhận bản tánh thanh tịnh, an trụ thân tâm, từ bi nhẫn nại, phát tâm làm việc thiền phong. Trong sinh hoạt của thiền giả, chỗ nào cũng là thiền, ăn cơm, ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi, bửa củi, gánh nước, không việc gì chẳng phải thiền…

Công án - Giai thoại
0

Tu hành rất kỵ bỏ gốc theo ngọn. Kinh là giấy in, chơn tâm mới là pháp, vì sao không nhìn lại tâm mình mà chỉ biết “ngửi mùi”, “đón gió” của kinh sách mà tin rằng sẽ được tiêu trừ được tai ách, tăng trưởng trí tuệ?!…

Công án - Giai thoại
0

Phật Pháp không phải là hàng hóa, không nên đem việc làm của người thương nghiệp mà trả giá. Trong kinh Phật nói: “Nơi ruộng tâm không giống nhau vì công đức có hơn kém.”

Công án - Giai thoại
0

Phiền não của chúng ta vốn không, tội nghiệp cũng không có tự tánh, tâm thức lặng lẽ, không có chỗ vọng tưởng động niệm, đó là chánh giác, là Phật đạo. Nếu giữ gìn được chơn tâm bình thường không động, thì Phật tánh ngay đó hiển bày…

Công án - Giai thoại
0

Có ba anh em tuy không xuất gia nhưng thích tham thiền, do đó theo học thiền với Thiền Sư Phật Quang. Lâu ngày, vì muốn tìm cảnh ngộ cao hơn nên hẹn cùng nhau đi hành cước…

Công án - Giai thoại
0

Duy Thức trọng tri giải, trọng phân tích, còn Thiền không trọng tri giải, không trọng phân tích. Thiền là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Lời nói của các Thiền Sư có vẻ dí dỏm mà thái độ rất thân thiết…

1 5 6 7 8 9 17