Browsing: giai thoại thiền

Công án - Giai thoại
0

Trong thật tướng chân lý, xưa nay tất cả đều như không, không có sự đối đãi thị phi, tốt xấu. Ví như trói cột và giải thoát, không và có, trước và sau, những thứ này là pháp tương đối, không hợp với Thiền. Thiền lìa tứ cú, bặt bách phi, không nói nó là gì cả…

Công án - Giai thoại
0

Nên biết rằng làm thiện được sanh lên lại chấp vào pháp hữu vi cho là cứu cánh giải thoát, đó là lầm rồi! Khi làm ác rơi xuống, rồi thối chí nản lòng, cho rằng đời người không còn hy vọng gì cả, đó cũng là lầm…

Công án - Giai thoại
0

Thật ra, thấy được là không thấy, không thấy mới là thấy. Sự vật trên thế gian này đều là pháp sanh diệt biến đổi, tất cả đều vô thường, vậy giống cái gì? Pháp thân đồng như hư không, tuy hư không vô tướng mà không có cái gì chẳng giống…

Công án - Giai thoại
0

Phương pháp giáo học của Thiền tông có lúc phải đương đầu với gậy, hét; có lúc hỏi vặn ngược lại; có lúc nói có nói không, không nhất định; có lúc dạy ngầm rất hàm súc. Tóm lại, sự giáo dục của Thiền, không có nói phá mới là toàn bộ tự kỷ…

Công án - Giai thoại
0

Người tự mãn, ngạo mạn luôn có thành kiến trong lòng, dù cho trời mưa nước cam lồ cũng không cách nào rót vào trong tâm người ấy. Món đồ muốn để vào nước pháp chân lý, một là trống rỗng không vật; hai là phải tinh khiết không ô nhiễm…

Công án - Giai thoại
0

Khi hai thiền giả đối thoại với nhau gọi là cơ phong, chúng ta nghe qua không biết nói cái gì, giống như đầu lừa không đối miệng ngựa, nhưng giữa hai người đương sự đều có chí lý…

Công án - Giai thoại
0

Ngữ lục nhà thiền có ngàn quyển, xem ra đều là giáo học vấn đáp. Kỳ thật, có lúc hỏi mà không đáp, đáp cũng không cần hỏi. Hỏi đáp có sự tranh luận, hỏi đáp không phải là lời đoán chừng, ngoài sự trả lời, có cái ấy chăng?…

Công án - Giai thoại
0

Thiền, phải vô ngôn thuyết mà dạy, nghĩa là dứt bặt đường ngôn ngữ, không phải ở trên ngôn ngữ truyền tới truyền lui, hai người đều khoe thiền, cho nên đều bị hai mươi gậy!…

Công án - Giai thoại
0

Chúng ta ngoài tâm cầu Pháp, đó là quên mất mình, cho nên Chư Phật, Tổ Sư nhọc nhằn nói rất nhiều mới chịu hồi đầu. Một tiếng gọi của Mã Tổ, Vô Nghiệp xoay đầu mà nhận biết bản lai diện mục…

Công án - Giai thoại
0

Tể tướng Bùi Hưu vâng theo lời của Thiền Sư Hoàng Bá – Hy Vận: “Không chấp vào Phật để cầu; không chấp vào Pháp để cầu; không chấp vào Tăng để cầu, vậy phải cầu thế nào?” Vốn dĩ hình là hình, cao tăng là cao tăng!…

Công án - Giai thoại
0

Có một hôm, Thiền Sư Tuyết Phong tập họp đại chúng khai đường thuyết pháp: “Chân lý tuyệt đối trùm khắp một cách rõ ràng”. Thiền Sư Tuyết Phong chỉ nói một câu này rồi im lặng, đại chúng cả núi đều không hiểu ý Ngài…

Công án - Giai thoại
0

Có người nói rằng: “Cơm chưa chín chớ nên giỡ nắp, trứng chưa ấp đủ ngày chớ nên mổ vỏ”. Tức khắc ngay đó là một sanh mạng mới. Huệ Ngung đánh đuổi, chỉ là trứng hóa trong thời gian nở…

1 3 4 5 6 7 17