Tính chất Văn Nghệ GĐPT

Trong các tác phẩm văn nghệ GĐPT chúng ta không thấy vết cày xới của gần trăm năm thuộc địa, vết dao cắt của 30 năm đất nước chia đôi, vết hờn căm của sân hận bạo tàn trong mấy mùa Pháp Nạn… mà chỉ thấy nêu cao tình người, tình thương chúng sanh, đồng loại…

Trại A Dục: Văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử

I. ĐỊNH NGHĨA : Văn nghệ là văn chương và nghệ thuật, chỉ một số hình thức sinh hoạt tinh thần của con người. Những sinh hoạt tinh thần nầy có mục đích phô diễn tình cảm hay trình bày một tư tưởng dưới các hình thức như văn tự, âm thanh, đường nét, ngôn ngữ. . . II. VĂN NGHỆ VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI : 1. Đối với người sáng tác : Văn nghệ là một nguồn hoan lạc, một sự cởi mở…