Mục đích Gia Đình Phật Tử

MỤC ĐÍCH
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM:

– Ðào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật Tử chân chính.
– Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.

(Chương thứ I, điều 2, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) 

Qua gần nửa thế kỷ đầy biến chuyển của đất nước, Gia Đình Phật Tử Việt Nam được thoát thai từ Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục trong mục đích, lý tưởng, hoài bão và sứ mệnh bảo vệ Đạo Pháp, bảo vệ Dân Tộc và Hòa Bình.

Gia Đình Phật Tử không phải là một tổ chức hoàn toàn biệt lập với các tổ chức khác của Phật Giáo, mà là một tổ chức giáo dục nằm trong Tổng Vụ Thanh Niên của Viện Hóa Đạo. Đó là phương diện pháp lý của Gia Đình. Tuy nằm trong Tổng Vụ Thanh Niên, nhưng chúng ta có một lề lối tổ chức biệt lập; một phương pháp thuận lợi cho tuổi Thanh Thiếu Nhi; một kỷ cương truyền thống nội bộ mà không ai xâm phạm được. Tất cả những cái riêng biệt ấy nhằm thực hiện mục đích Gia Đình Phật Tử như sau: Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành những Phật Tử chân chánh và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.

Mục đích Gia Đình Phật Tử gồm có hai phần:  Phần xây dựng cá nhân và phần xây dựng xã hội.

I. Xây Dựng Cá Nhân:

Gia Đình Phật Tử cố gắng đào tạo những con người có đủ ba đức tính căn bản: BI, TRÍ, DŨNG, những con người lấy tình thương làm động lực (Bi), lấy trí tuệ làm ngọn đèn hướng dẫn (Trí), lấy dũng lực làm đà tiến lên (Dũng); những con người biết yêu thương đồng bào, đồng loại như thương yêu chính mình, biết khoan hòa tha thứ, biết nhận rõ đâu là trái, đâu là phải, đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối cuộc đời; những con người không nề gian khổ, không sợ gian nguy trong khi làm nhiệm vụ của mình. Để trau dồi những đức tính ấy người Phật Tử cần thực hành năm hạnh: TINH TẤN, HỶ XÃ, THANH TỊNH, TRÍ TUỆ, và TỪ BI trong đời sống hằng ngày.

1. Tinh Tấn: Luôn luôn tiến trên con đường đến mục đích của Đoàn, trên con đường Đạo.

2. Hỷ Xả: Luôn luôn vui vẻ hoan hỷ, làm mọi người mọi loài vui vẻ hoan hỷ, biết sống hy sinh cho kẻ khác.

3. Thanh Tịnh: Là trong sạch từ thân thể đến lời nói, ý nghĩ và việc làm. Biết sống giản dị.

4. Trí Tuệ: Là hiểu biết đúng đắn và rộng rãi.

5. Từ Bi: Là đem vui và cứu khổ cho mọi loài; biết dùng lời nói hòa nhã cho mọi người an vui; biết thực hành hạnh bố thí để giúp đỡ mọi loài.

II. Xây Dựng Xã Hội:

Trong xã hội, chúng ta là một phần tử của cộng đồng Việt Nam, Gia Đình Phật Tử cố gắng góp sức với các đoàn thể khác, xây dựng một xã hội cộng đồng người Việt yên vui, lành mạnh, lấy tình thương làm chất liệu keo sơn giữa người với người, lấy chính nghĩa làm tiêu chuẩn kết giao, lấy cần lao làm chất men để tiến bộ.

Gia Đình Phật Tử cần phải xây dựng con người mới trong xã hội mới. Biết hội nhập và hòa đồng. Hội nhập không có nghĩa là đánh mất con người Việt Nam cố hữu của chúng ta. Hội nhập bằng cách tìm hiểu học hỏi nhưng vẫn nêu cao sắc thái dân tộc mình. Hòa đồng nhưng vẫn trình bày cùng mọi người đặc trưng của một con người Việt, hoàn toàn Việt, mà không có một sự pha tạp nào. Đừng để mình lạc hậu, nhưng như vậy không có nghĩa là mù quáng chạy theo mọi nền văn minh ngoại lai để không còn thấy lại cội nguồn.

Nhìn về quá khứ, chúng ta vững tin vào tổ chức của chúng ta trong tương lai. Với một mục đích rõ ràng, thích hợp với tuổi trẻ và dân Việt, yêu đạo, yêu nước. Gia Đình Phật Tử sẽ đào luyện Thanh, Thiếu, Nhi thành những Phật Tử chân chính và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.

Bản giải thích Mục Đích GĐPTVN tại Hải Ngoại:

The objectives of the Buddhist Youth Association 

After half of a century of changes, the Vietnamese Buddhist Youth Association was derived from the Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục. Even though the name was changed from Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục to Vietnamese Buddhist Youth Association, it still carries the same objectives, ideals, and mission–to preserve the Buddhist religion, the Vietnamese culture, and peace on earth.

The Vietnamese Buddhist Association is not independent from other Buddhist organizations. Instead, it is a disciplinary organization belonging to the National Youth Committee of the Cultural and Religious Center of Vietnamese United Buddhist Council which is the governing body and principle aspect of the Vietnamese Buddhist Youth Association. Even though it affiliated with the National Youth Committee, the Vietnamese Buddhist Youth Association has its own process that is advantageous to the youths, and functions within the law and has its own internal order so no one can interfere. All these independent aspects serve the purpose of attaining the following objectives: Training the youths to be true Buddhists and to make contributions to the society in accordance with Buddhism and Vietnamese traditions are the main goals of the association.

The purpose of the Vietnamese Buddhist Youth Association can be stated as follows:

1. Training the youths to be true Buddhists (Constructing the individual).

2. Training the youths to be productive citizens who will make positive contributions to society (Constructing the society). 

I.   Individual Construction:

The Vietnamese Buddhist Youth Association strives to produce individuals with three basic yet exceptional qualities/virtues: Compassion, Wisdom, and Courage. Such individuals use compassion as their propelling force, wisdom as their guiding light, and courage as their leading step toward their reaching goals. These people love others as they love themselves. They are forgiving and capable of distinguishing right from wrong.

They do not mind hardships and are not afraid to undertake any hard work. To improve upon these qualities, a Buddhist needs to practice the Five Morals daily: Diligence, Forgiveness, Purity, Wisdom, and Compassion.

1. Diligence: Always progress toward the goals of the Vietnamese Buddhist Youth Association and Buddhism.

2. Forgiveness: Always be happy, forgiving, and joyful; try to bring happiness to all beings and know when to sacrifice for others.

3. Purity: Always be pure in body, speech, thought, and action. Always lead a simple and modest life.

4. Wisdom: Always have a broad knowledge and an accurate understanding of all subjects.

5. Compassion: Always brings happiness in order to reduce miseries for all beings. Know how to use only kind words and gracious gestures to bring peace and happiness to all beings. Know how to conduct charity to help all beings. 

II.  Constructing Society:

In the larger society, we are only one group in the Vietnamese Community. Together with other organizations, the Vietnamese Buddhist Youth Association strives to form a community, filled with love and harmony, using love as the connection between people, justice as the standard to create friendship, and hard work to improve society.

Living in America, the Vietnamese Buddhist Youth Association need to help others to adapt and acculturate to our new home. Adaptability, in this sense, does not mean to abandon the Vietnamese tradition. Rather, it means we adapt by learning new ways while still preserving our Vietnamese heritage. Acculturate, but still show others the uniqueness of our pure Vietnamese tradition. Do not be condescending towards Americans and other non-Vietnamese people. However, do not duplicate their lifestyles to the extent where we forget our origin and who we are.

We are now more confident in the future of our organization than we were in the past. This organization has clear objectives compatible with the younger generation and with the Vietnamese who love their country and the Buddhist religion. The Vietnamese Buddhist Youth Association will train the younger generation into true Buddhists who will contribute to build this society on a foundation of Buddhist values.

Bản dịch tài liệu của GĐPTVN TẠI HOA KỲ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.