Một cuộc đời – Một vầng nhật nguyệt

Đệ tử xin sám hối với Đức Phật – vì đệ tử đã dám dùng trí óc phàm phu, tăm tối; đôi mắt nhiều mây mờ, cát bụi; tâm hồn, cảm xúc thế tình; ngôn ngữ, văn chương hạn hẹp, chập chờn khói sương khái niệm để viết về hành trạng của một hiện thân siêu việt…

Hình ảnh lịch sử Đức Phật theo truyền thuyết Phật Giáo Bắc Tông

Đản sanh Ca-tỳ-la.
Thành đạo Ma-kiệt-đà.
Thuyết pháp Ba-la-nại.
Nhập diệt Câu-thi-la…
Hình ảnh lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo truyền thuyết của Phật Giáo Bắc Tông…