Nhân huý nhật Cố Hòa Thượng Thích Đôn Hậu đọc lại 2 bức thư từ nhiệm trong sách “Giáo Hội minh hành tập”

Tôi xin chân thành cảm ơn lòng thạnh tình của Hòa thượng đối với tôi, đồng thời, tôi rất lấy làm vinh dự và tri ân quý Hòa thượng đã dành cho tôi một chức vụ quan trọng như thế. Nhưng…

Nghi Báo Tiến Đôn Hậu Cao Tăng Đại Lão Hòa Thượng (lược trích)

Trích “NGHI BÁO TIẾN ĐÔN HẬU CAO TĂNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG” do Hòa Thượng Thích Huyền Quang soạn xong ngày 6/7/1988 (23.5.ÂL Canh Thìn) Phật lịch 2532, sau tang lễ của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu…

Chúc thư của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu

BẢN CHÚC THƯ của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu – Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được lập năm 1991, trước thời gian viên tịch, khi Ngài còn đảm trách nhiệm vụ Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống…

Di huấn của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu

LỜI DI HUẤN của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu – Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được Ngài viết vào năm 1988, thời gian Ngài chuẩn bị cho việc xả bỏ báo thân…

Tiểu sử Đức Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu

“Có sống hòa hợp mới mong làm tròn nhiệm vụ của người con Phật đối với đại sự mở bày tri kiến Phật của Đức Từ Phụ mới mong làm nên những sự nghiệp ích nước lợi dân. Điều này có nghĩa rằng: sống hòa hợp là điều kiện tối yếu cho sự tiến tu, và sự tiến tu chỉ có thể được thực hiện nếu có sống hòa hợp”…