Tâm nguyện thức thời & niềm tin vào thế hệ trẻ của Cư sỹ – Bác sỹ Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM (Tham luận hội thảo)

GĐPT phải chứng tỏ vai trò của mình, xứng đáng là hình ảnh đại diện cho 6 Vụ còn lại. Vậy nên nếu có sự bạc đãi hay hất hủi tổ chức còn lại này, khác chi muốn xóa sạch công lao khó nhọc của Bác Tâm Minh và các bậc thức giã cùng thời đã khổ công gầy dựng mới có?…

Niềm tin và trí tuệ

Niềm tin của người Phật Tử là gì? Đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới và sâu thẳm hơn nữa là tin rằng, mình có Bồ-đề tâm và tin rằng hết thảy chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Đó là đức tin của người Phật Tử Đại Thừa….

Gia Đình Phật Tử – Niềm tin của tôi

{{unknown}}  Là một độc giả thường xuyên của  trang nhà phattuvietnam.net và cũng là Đoàn Sinh với 20 năm khoác áo lam sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN), tôi rất quan tâm những bài viết về tổ chức Gia Đình Phật Tử (GĐPT). Gần đây nhân đọc một số bài nói về hiện trạng và vị thế của GĐPT trong lòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN), tôi xin mạn phép được góp vài dòng tâm sự của người “áo…