Browsing: quảng nam

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Trong hệ thống giới học Bồ-tát, người nữ cũng có thể phát bồ đề tâm thọ trì giới pháp này, hành Bồ-tát đạo, đến khi đầy đủ nhân duyên, đều có thể trở thành bậc Vô Thượng Bồ Đề trong tương lai. Mục đích tu học của hai giới tính nam nữ đệ tử của Đức Phật chỉ là một…

Lịch sử (tham cứu)
0

Tổ chức chúng ta trên dưới một lòng, đoàn kết gắn bó trung thành với lý tưởng GĐPTVN là “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chơn chánh; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Dù khó khăn đến đâu, toàn thể Lam Viên GĐPT Quảng Nam 1 ra sức giữ gìn lý tưởng và thực hiện SỨ MẠNG GIÁO DỤC PHI CHÁNH TRỊ mà mình đã nhiều lần phát tâm lập nguyện…