Browsing: tích truyện thiền

Công án - Giai thoại
0

Thiền giả tu hành phải tu hạnh môn vô tu, phải chứng quả vị vô chứng. Vì vô tu mới là chân tu, vô chứng mới là chân chứng; cho nên nói rằng không được một pháp mới là thật được…

Công án - Giai thoại
0

Người tu hành, có phước báu cảm đến trời, người; tuy được trời, người hâm mộ, nhưng hết phước, năm tướng suy hiện ra, vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên thiền giả không lấy vinh nhục thế gian làm chuẩn mực…

Công án - Giai thoại
0

Trong Phật Giáo, tâm có rất nhiều tên khác như: Bản lai diện mục, Như Lai tàng, pháp thân, thật tướng, tự tánh, chơn như, bản thể, chơn tâm, Bát-nhã, thiền v.v … tất cả đều là những phương pháp cho chúng ta nhận biết chính mình…

Công án - Giai thoại
0

Chân lý, có khi phải từ trên khẳng định mà nhận biết, nhưng có khi cũng từ trên phủ định mà nhận biết. Như Bát-nhã Tâm Kinh nói: “Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế”. Đó là từ trong khẳng định mà nhận biết…

Công án - Giai thoại
0

Các thiền tăng ngày xưa có những cử chỉ quái dị, nói năng kỳ đặc, nhưng trong quái dị có chân thật, trong kỳ đặc có lẽ thường hằng. Nếu không phải kỳ tăng, chỉ cần vừa mở miệng, trước mặt Thiền Sư liền biết rõ hay không biết rõ…

Công án - Giai thoại
0

Xã hội ngày nay, vì cầu chức vị mà thường kết thân người sang quý. Như Thiền Sư Tuyết Đậu, tuy có con đường tiến thân mà bỏ không dùng. Nếu chúng ta siêng năng tu học, một ngày nào đó tự nhiên thời cơ chín muồi, thì được long thiên đẩy ra…

Công án - Giai thoại
0

Nhục nhãn không biết phất tử, chỉ có huệ nhãn mới nhận biết trời đất. Một tâm đã ngộ, một niệm sám hối thì khắp trời đất thế giới đều là Phật Pháp. Giơ phất tử lên biểu thị, là đã giải thích ý Tổ Sư rồi…

Công án - Giai thoại
0

Trụ trì Giới Công cử Bảo Thọ đi trụ trì không phải vì lợi riêng mà làm danh khí thủ xả. Vì việc chung chứ không theo việc riêng, để bảo hộ người hiền tài xem trọng công đức, thật là mô phạm thiền phong lập bày…

Công án - Giai thoại
0

Tôi đã đưa thầy đi xuất gia vào đạo, thầy là người của cửa Phật, sở hữu của tất cả chúng sanh chứ không riêng một người nào. Từ nay về sau, thầy phải là Phật tử Như Lai, hiếu thuận sư trưởng, gần gũi Tam Bảo, không nên chỉ nghĩ đến một người mẹ!…

Công án - Giai thoại
0

Có những người ở đời chỉ lo mong cầu vinh hoa phú quý; thực ra, của báu thế gian giả dối không thật, phú quý như giấc mộng canh ba, vinh hoa giống như sương tháng chín. Trân châu mã não, vàng bạc kim cương người ta vì nó mà chết, ở đâu cũng như thế…

Công án - Giai thoại
0

Ngày xưa nói “giang hồ” là chỉ cho đi tham học lăng xăng. Về sau lời nói giang hồ biến thành nghĩa lão luyện. Vị học tăng này đến đi hai bên mang một đống củi tới lui mà không biết nặng bao nhiêu!…

Công án - Giai thoại
0

Lục Tổ nói: “Phật Pháp tại thế gian; không lìa thế gian giác; lìa thế tìm Bồ-đề; như lông rùa sừng thỏ”. Hy vọng rằng người tham thiền luận đạo chớ lìa ngoài thế gian, đời người, sinh hoạt, bản tâm mà bàn luận…

1 2 3 4 5 6 9