Browsing: tích truyện thiền

Công án - Giai thoại
0

Thiện ác, phải quấy, được mất, dơ sạch đó là cảnh giới nhận biết của tâm phân biệt. Đạo chơn chánh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không sạch, không dơ.

Công án - Giai thoại
0

Tất cả các pháp thế gian đều là sanh diệt thay đổi, còn pháp tánh thì không thể thay đổi. Chẳng hạn như thế giới thì có thành, trụ, hoại, không; con người có sanh, già, bệnh, chết; tâm có sanh, trụ, dị, diệt…

Công án - Giai thoại
0

Hy Thiên nói “Ai trói buộc?” Té ra mình trói buộc mình. Ai làm mình ô nhiễm, chính mình làm ô nhiễm mình. Ai làm mình sanh tử cũng là mình làm cho mình chìm trong biển khổ sanh tử, hoàn toàn không do ai tạo ra cả…

Công án - Giai thoại
0

Thiền giả muốn siêu việt đối đãi chỉ cần một chữ quên, quên mình, quên người, quên tình, quên cảnh, quên phải, quên quấy, quên có, quên không. Từ xưa đến nay một chữ quên này rất khó mà thực hành…

Sơ cơ học Phật
0

Thiền Sư Triệu Châu một đời sống lang thang rày đây mai đó, yên theo phận mình, tùy duyên vui vẻ sinh hoạt với mọi người, nơi nào cũng là nhà. Một đời làm tăng hành cước, đến tám mươi tuổi mà vẫn còn hành cước…

Công án - Giai thoại
0

Trước khi tham thiền thấy núi là núi, thấy sông là sông; khi tham thiền, thấy núi không phải núi, thấy sông không phải sông; sau khi tham thiền, thấy núi vẫn là núi, thấy sông vẫn là sông…

Công án - Giai thoại
0

Trên thế gian này, bảo vật là bảy báu như vàng, bạc, trân châu v.v… Bảo vật xuất thế gian là Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Phật, Pháp, Tăng còn gọi là tự tánh Tam Bảo, mỗi người đều có đủ, không ai chẳng có chơn tâm bản tánh…

Công án - Giai thoại
0

Trong thiền môn, không chấp ngữ ngôn văn tự, nghĩa là chỉ thẳng bản tâm, kiến tánh thành Phật. Nhưng nếu bỏ ngữ ngôn văn tự làm sao chỉ thẳng bản tâm, kiến tánh thành Phật?…

Công án - Giai thoại
0

Họ có phép thuật, phép thuật có giới hạn, có lúc phải hết; còn ta không phép thuật, không có nghĩa là không giới hạn không cùng tận. Sự quan hệ giữa có và không là bất biến ứng với vạn biến…

Công án - Giai thoại
0

Đối với con mắt của thiền giả, sanh tử như trở về nhà. Nhưng Thiền Sư Động Sơn vẫn còn sống, cho nên nói thiền tăng Năng Nhẫn sánh với ông ta chậm hơn ba năm. Chỗ này Thiền Sư Động Sơn rõ biết được pháp thân không sanh, không tử vậy…

1 2 3 4 9