Browsing: tu học

Tin tức GĐPT
0

Chuẩn bị hành trang cho những Huynh Trưởng chính thức và Huynh Trưởng Tập Sự sắp tham dự Liên Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển – A Dục tại Nam California, Hoa Kỳ; Khối Huấn Luyện Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Liễu Quán, Hoa Kỳ đã tổ chức “Khóa Hàm Thụ Liên Trại A Dục – Lộc Uyển và Tu Học Định Kỳ Bậc Kiên – Trì”…