Hạnh Ðầu-đà của con đường thanh tịnh

…Khi Giới của vị ấy đã được thanh lọc khỏi các cấu uế bằng những thứ nước thiểu dục, tri túc, viễn ly, độc cư, ở những trú xứ vắng, tinh cần, ít nhu cầu, thì giới sẽ trở nên hoàn toàn thanh tịnh, vị ấy sẽ thành tựu tất cả những ước nguyện của mình…

Phổ Hiền Nguyện qua cái nhìn Phật Tử sơ cơ

Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện. Phật Dược Sư phát 12 đại nguyện. Bồ Tát Quán Thế Âm phát 12 đại nguyện. Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện: ”Địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề”. Trời, người ai cũng biết đại nguyện này. Ngài Phổ Hiền phát 10 nguyện lớn…

Bài kinh giảng cho Kevaṭṭa (Kinh Kiên Cố)

Này Kevaṭṭa, ta không hề giảng dạy các Tỳ-kheo bằng cách nói lên: Này các tỳ-kheo hãy biểu dương một phép lạ thuộc lãnh vực sức mạnh tâm linh trước những người thế tục ăn mặc quần áo trắng. Vậy, này Kevaṭṭa, ta sẽ nêu lên ba thể loại phép lạ mà ta trực tiếp hiểu biết được và thực hiện được bởi chính ta…

Kệ Vô Ngã Tướng diễn nghĩa

Từ nơi đâu mà đến,
Từ nơi đó mà về.
Từ cửa không mà đến,
Từ vô môn quan về.
Không từ nơi đâu đến,
Không từ nơi đó về…

Bài kinh dài về các nguyên nhân chủ yếu [Maha Nidāna Sutta]

Chỉ vì không thấu triệt được, không thâm nhập được thật sâu vào Dhamma nên kiếp sống này hiện ra như một mớ bòng bong, một ống chỉ rối, một đống dây thừng, một đống hỗn tạp, một đám lau sậy rậm rạp, không thoát ra khỏi sự chuyển sinh, không tránh khỏi các hoàn cảnh thiếu thốn, bất hạnh hoặc rơi vào các cảnh giới thấp kém…

Bài kinh giảng cho Girimananda (Kinh Giải Bệnh)

Sau khi được nghe mười phương cách cảm nhận do chính Đấng Thế Tôn giảng dạy, thì Ānanda bèn đi tìm Ngài Girimānanda để lập lại những lời giảng đó. Sau khi được nghe những lời giảng dạy đó thì bệnh trạng của Ngài Girimānanda thuyên giảm…

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi – HT. Thích Minh Châu

…Vậy nên này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình (atta-dipà viharatha), hãy tự mình y tựa chính mình (attàsaranà), chớ y tựa một cái gì khác. Dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác…

Tinh thần Kinh Kim Cang trong triều đại nhà Lý – Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Vào thời vua Lý Thái Tông, tại đất nước Việt Nam chúng ta bấy giờ đã có ít nhất là sáu bộ Đại Tạng Kinh, trong đó có một bộ do vua Lê thỉnh từ Tống và năm bộ còn lại do triều đình nhà Lý thỉnh hoặc sao chép…

Tìm hiểu Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú thường được coi là cuốn kinh tóm thâu tinh hoa giáo lý của Đức Phật. Kinh Pháp Cú đã được nhiều vị dịch sang tiếng Việt, khi thì dưới hình thức những câu “kệ”, khi thì thành “thơ”, khi thì thành “văn xuôi”…

Phẩm Báo Ân – Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán (Trích)

Đức Phật kết-khuyến: “Sau đây nếu ai thụ-trì, đọc tập, giải-thuyết, viết chép và truyền-bá phẩm báo-ân này, hiện-tại được chư Thiên vệ-hộ, mạnh-khỏe, sống lâu, phúc-tuệ thêm lên, đương-lai được sinh trong hội Long-Hoa của đức Di-Lặc và sẽ được thành Phật”…

Giới thiệu Kinh Thắng Man (Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ)

“Phật tính bình đẳng trong tất cả chúng sinh”, hiểu được điều này bằng những suy luận của lý trí không phải là khó, nhưng hiểu bằng tất cả tâm nguyện và chí hướng cao cả, để rồi nổ lực dũng mãnh, kiên quyết mà thành tựu, thì ngay cả đến những bậc thiện trí của thế gian nhiều khi cũng phải phân vân…

Giới thiệu Kinh Kim Cang – Edward Conze – Thích Nhuận Châu chuyển ngữ

Giới thiệu Kinh Kim Cang – Sa-môn Thích Nhuận Châu dịch từ tác phẩm Vajracchedikā Prajñāpāramitā do Edward Conze biên tập và phiên dịch…